Iintloni by Thesis ZA Lyrics

Looking for the Xhosa lyrics to “Iintloni” by Thesis ZA (2019)? More than 125 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Iintloni”.

Iintloni xh Lyrics [Thesis ZA]
Iintloni Xhosa Lyrics

Quote from the song “Iintloni” by Thesis ZA


Iintloni mna, zakhe zandakha mna
Ndaze nda kuba ndedwa, zandi tyumza
Phakathi kwabantu, eziinkundleni za madoda
Ndakhe ndaziva, ndi ngumntu
Ndi nge nguye
Ngoko khaw'ndi xelelele
Wakhe way'bona 'ni'ntwe nje ngale
Intomb' ihamba nje ngo mfazi
Inge nguye x 2

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Iintloni” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Iintloni lyrics [Thesis ZA]

Thesis ZA: Iintloni Lyrics


Credits, Cast & Crew of Song “Iintloni”

  • Featuring: Sky Dladla
  • Produced: Chad Niewenhuis, Thesis ZA
  • Written: Ayanda Charlie, Ondela Simakuhle
  • Release Date: January 18, 2019

Iintloni lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: Iintloni lyrics
Perfect Lyrics of the Song “Iintloni” Released in 2019

[Favorite Song Lyrics: song “Iintloni” with perfect lyrics for karaoke]

Iintloni mna, zakhe zandakha mna
Ndaze nda kuba ndedwa, zandi tyumza
Phakathi kwabantu, eziinkundleni za madoda
Ndakhe ndaziva, ndi ngumntu
Ndi nge nguye
Ngoko khaw'ndi xelelele
Wakhe way'bona 'ni'ntwe nje ngale
Intomb' ihamba nje ngo mfazi
Inge nguye x 2

Baya ndi phendulisa, baya ndi sokolisa mna
Kant'and'zelanga lento bona nje
Ndize 'kuz'ijabulisa x2

Ngoko wena, zange way'bona na
Intomb'ehamb'uku zazi, ndi yiNkosazana (Ndive, ndi mdala)
Ngoko wena (Ndive, ndi mdala)
Zange way'bona na (Ndive, ndi mdala)
Intomb'ehamb'uku zazi (Ndive, ndi mdala)
Ndi yiNkosazana (Ndive, ndi mdala)
Ndive ndi mdala, Ndive ndi mdala, Ndive ndi mdala

Uzi vul'iindwendwe, emzini ka Yise no Nina
Bemana bek'khombha nge minwe, abanye baya ku gxelesha
Ngoko khaw'ndixelele, wakhe way'bona 'ni'ntwe nje ngale
Intomb' ihamba nje ngo mfazi
Ngob'uyi Nkosazana
Ngoko wena, zange way'bona na
Intomb'ehamb'uku zazi, ndi yiNkosazana (Ndive, ndi mdala)
Ngoko wena (Ndive, ndi mdala)
Zange way'bona na (Ndive, ndi mdala)
Intomb'ehamb'uku zazi (Ndive, ndi mdala)
Ndi yiNkosazana (Ndive, ndi mdala)
Ndive ndi mdala, Ndive ndi mdala, Ndive ndi mdala

Iintloni mna, zakhe zandakha mna
Ndaze nda kuba ndedwa, zandi tyumza
Phakathi kwabantu, eziinkundleni za madoda
Ndakhe ndaziva, ndi ngumntu
Ndi nge nguye
Ngoko khaw'ndi xelelele
Wakhe way'bona 'ni'ntwe nje ngale
Intomb' ihamba nje ngo mfazi
Inge nguye

Ngoko khaw'ndi xelelele
Wakhe way'bona 'ni'ntwe nje ngale
Intomb' ihamba nje ngo mfazi
Inge nguye