မိုးမိချင်လို့ by Linnith Lyrics

Looking for the Myanmar lyrics to “မိုးမိချင်လို့” by Linnith from the album အနှေးပြကွက် (A Nay Pya Kwet) (2017)? More than 112 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “မိုးမိချင်လို့”.

မိုးမိချင်လို့ my Lyrics [Linnith]
မိုးမိချင်လို့ Myanmar Lyrics Album အနှေးပြကွက် (A Nay Pya Kwet)

Quote from the song “မိုးမိချင်လို့” by Linnith


မိုးမိချင်လို့
တေးရေး - လင်းနစ်
တေးဆို - လင်းနစ်
အနှေးပြကွက် တေးစီးရီးမှ

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “မိုးမိချင်လို့” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...မိုးမိချင်လို့ lyrics [Linnith]

Linnith: မိုးမိချင်လို့ Lyrics


Credits, Cast & Crew of Song “မိုးမိချင်လို့”

  • Produced: MMN Entertainment
  • Written: Linnith
  • Release Date: April 8, 2017

မိုးမိချင်လို့ lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: မိုးမိချင်လို့ lyrics
Perfect Lyrics of the Song “မိုးမိချင်လို့” Released in 2017

[Favorite Song Lyrics: song “မိုးမိချင်လို့” with perfect lyrics for karaoke]

မိုးမိချင်လို့
တေးရေး - လင်းနစ်
တေးဆို - လင်းနစ်
အနှေးပြကွက် တေးစီးရီးမှ