Laoidh Fhearchair Eoghainn by Karen Matheson Lyrics

Looking for the Scots Gaelic lyrics to “Laoidh Fhearchair Eoghainn” by Karen Matheson from the album Downriver (2005)? More than 154 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Laoidh Fhearchair Eoghainn”.

Laoidh Fhearchair Eoghainn gd Lyrics [Karen Matheson]
Laoidh Fhearchair Eoghainn Scots Gaelic Lyrics Album Downriver

Quote from the song “Laoidh Fhearchair Eoghainn” by Karen Matheson


S iomadh fear bòidheach
‘S an Fhraing air a’ chòmhnard
Tha’n am parantan brònach
Agus leòinte air an sgàth
Nach fhaic iad ri’ m beò iad
Gun cruinneachar iad còmhla
‘ bi Fearchar Beag Eòghainn
‘S an dròbh a-measg chàich

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Laoidh Fhearchair Eoghainn” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Laoidh Fhearchair Eoghainn lyrics [Karen Matheson]

Karen Matheson: Laoidh Fhearchair Eoghainn Lyrics


Perfect Lyrics of the Song “Laoidh Fhearchair Eoghainn” Released in 2005

[Favorite Song Lyrics: song “Laoidh Fhearchair Eoghainn” with perfect lyrics for karaoke]

S iomadh fear bòidheach
‘S an Fhraing air a’ chòmhnard
Tha’n am parantan brònach
Agus leòinte air an sgàth
Nach fhaic iad ri’ m beò iad
Gun cruinneachar iad còmhla
‘ bi Fearchar Beag Eòghainn
‘S an dròbh a-measg chàich

Gur mòr a bha dhùil àm
Ri’d fhaicinn ‘s an dùthaich
Is gàire air do ghnùis
On dh’fhairich thu cùisean-
Nach tig thu gam ionnsaigh
Bhon dh’fhàillig a’ chùis ort
Mo bheannachd a-null
Dhan an ùir is bheil thu cnàmh

‘Se dh’fhàg mi cho cianail
Bhi cuimhneachadh d’iomhaigh
Do ghruaidhean bha brèagha
Agus sgiamhach le càch
Nach fhaic mi gu siorraidh
Air sàilleabh an dìocail
Am mòr-fhear ‘gar h-iarraidh
Chuir ceudan gu bàs
Ach sguiridh an Càisear
Dha innleachdan gleusda
Tha balaich ‘na dhèidh
Chuireas e ann an sàs
Nuair shuidheas na treumhan
‘S an cinn chuir ri chèile
Bi litir ‘s a’ phàipear
‘Ga leughadh ma bhàs

Ged dh’ fhàg iad an dhiochuimhn’
Gun fhios dè bu chrìoch dhut
Chan fhàgar le Dia thu
Nuair dh’iarrar thu n’àird
Gun èirich le iomhaigh
Mar chunna’ mi riamh thu
Bidh do nàimhdean le fiamh
A’ toir fianais mu’d bhàs

Na bithinn-sa dlùth dhut
Nuair thàrr iad ‘gad ionnsaigh
Le gunna nach dùbailt
Is e ùr na mo làmh
Bhiodh preasadh air fùdar
Fo bheugaileid rùisgte
Mas faicinn thu rùin
Is do chùl ris an làr